RS-PROTEGUM s.r.o. - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD PNEUMATIK - NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OchranY osobních údaJů

 

Společnost RS-PROTEGUM, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů pro účely prodeje zboží mezi kupujícím (Vámi) a prodávajícím (námi), dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1. Základní ustanovení (Totožnost a kontaktní údaje správce)

1.1   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost RS-PROTEGUM, s.r.o., IČ: 05806071 se sídlem Koperníkova 50, Dolní Lutyně 735 53 (dále jen: „správce“).

1.2  Kontaktní údaje správce jsou následující:

Adresa sídla společnosti: RS-PROTEGUM, s.r.o., Koperníkova 50, Dolní Lutyně 735 53,

Emailová adresa: protegum@protegum.cz

Kontaktní telefon: +420 605 251 720, +420 603 466 841

1.3  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1.4  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.   

  

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky (při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, jenž jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky jako je jméno, adresa, kontakt).

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit).

 

3. Právní základ zpracování osobních údajů

3.1 Právním základem, nebo-li základním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

- splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR;

- nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

 - splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

 - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR;

 - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 4. Účel zpracování osobních údajů

 4.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 - vyřízení objednávky mezi Vámi a správcem (plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem);

 - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

 

 5. Doba uchovávání údajů

 5.1 Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 5.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže.

 

6. Další příjemci osobních údajů (tzv. subdodavatelé správce osobních údajů)

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou:

 - společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží na základě kupní smlouvy;

- společnost zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu (shoptet.cz), včetně provozu software a ukládání dat;

 - osoby zajišťující účetní služby společnosti RS-PROTEGUM, s.r.o.;

 - orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

7. Práva subjektu údajů

7.1 Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte právo:

 - právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR);

 - právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) ;

 - právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) nebo popřípadě omezení jejich zpracování (čl. 18 nařízení GDPR) ;

 - právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) ;

 - právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) ;

 - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

7.2  Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 8.1 Správce osobních údajů prohlašuje, že:

 - přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;

 - přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslem;

 - k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. Závěrečná ustanovení

 9.1 Odesláním objednávky (Zaškrtnutím souhlasu) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. V případě nové verze podmínek o ochraně osobních údajů tyto podmínky zveřejní na svých internetových stránkách www.protegum.cz a zároveň Vám zašle nové znění těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018